• Home
  • Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen of leveringen van de door ons in Nederland in de handel gebrachte artikelen, onverschillig of deze rechtstreeks van ons, dan wel van derden zijn betrokken of ontvangen. Een afschrift van deze voorwaarden is op aanvraag bij ons verkrijgbaar.

1.2 Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. De toepasselijkheid dezer condities brengt mede voort dat onze afnemers zich verplichten onze artikelen onder deze condities door te verkopen en bij de doorverkoop als leveringsvoorwaarde te stellen, dat elke volgende afnemer op zijn beurt verplicht zal worden en zijn, de toepasselijkheid dezer condities als voorwaarde voor verdere leveringen te bedingen.

1.3 Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door ons van de hand gewezen. Algemene of bijzondere voorwaarden van afnemer zijn uitgesloten in het bijzonder ook voor zover die voorwaarden betrekking zouden hebben op betaling, verrekening of het recht op verpanding of overdracht van vorderingen van ons op afnemers.

1.4 Indien afnemer zijn inkoopvoorwaarden met uitsluiting van andere algemene voorwaarden van toepassing verklaart, wordt niettemin het sluiten van een koopovereenkomst of acceptatie van de levering geacht te omvatten een acceptatie van deze leveringsvoorwaarden onder gelijktijdige intrekking van afnemers eigen voorwaarden.


Artikel 2 Verplichtingen afnemers

2.1 Afnemers (waaronder begrepen groothandelaren, inkoopcombinaties alsmede haar individuele leden, detaillisten) zijn verplicht:

a. bij levering aan andere dan particuliere klanten deze voorwaarden toepasselijk te verklaren;

b. alle door ons in de handel gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele van ons afkomstige detailverpakking zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan;

c. zich in het algemeen te onthouden van alle handelingen, welke door ons niet dienstig geacht worden aan het door ons blijkens deze voorwaarden nagestreefde doel; en

d. ons voor iedere door ons geconstateerde overtreding of niet strikte naleving van deze voorwaarden een boete te betalen, groot € 5.000,00 (vijfduizend euro), onverminderd ons recht op volledige nakoming en/of schadevergoeding en/of uitsluiting van verdere leveranties.


Artikel 3 Wijze van verzending

3.1 Veraccijnsde en onveraccijnsde zendingen met een omvang tussen 30 en 120 flessen en een factuurbedrag van minder dan € 300,- (driehonderd euro) geschieden onder toevoeging van € 15,- (vijftien euro) logistieke bijdrage franco huis. Zendingen tot 30 flessen geschieden door PostNL, tegen € 3,- (drie euro) per doos logistieke bijdrage franco huis. Indien deze PostNL zending naar het afleveradres van een consument gestuurd dient te worden, wordt er een logistieke bijdrage van € 5,- (vijf euro) per doos in rekening gebracht.

3.2 Geen enkele korting op de factuurprijs zal worden toegestaan voor eventueel door of namens de afnemer verleende diensten ten aanzien van de afgeleverde goederen. De keuze van de wijze van verzending behouden wij ons voor.

3.3 Deelleveranties, die afzonderlijk gefactureerd kunnen worden, zijn toegestaan. Het risico van schade en vermissing ontstaan tijdens het transport is slechts voor onze rekening indien de schade en/of vermissing ten overstaan van de vervoerder wordt geconstateerd bij ontvangst der goederen en door de vervoerder op het beurtvaartadres wordt aangegeven en gewaarmerkt en vervolgens dit beurtadres binnen een week na ontvangst der goederen door afnemer aan ons ingezonden.

3.4 In geen geval dienen beschadigde goederen te worden teruggezonden, tenzij met onze voorafgaande toestemming.


Artikel 4 Reclames

4.1 Eventuele reclames, anders dan in Artikel 3 bedoeld, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk bij ons zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

4.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken aan geleverde goederen die te wijten zijn aan een onjuiste of onzorgvuldige opslag of behandeling door afnemer.

4.3 In geval van klachten over de kwaliteit der geleverde goederen dienen deze te onzer inspectie bewaard te blijven en niet eerder dan na onze voorafgaande toestemming aan ons te worden teruggezonden. Indien wij van oordeel zijn dat een klacht terecht is ingediend hebben wij het recht hetzij een schadeloosstelling in geld te geven, vast te stellen in onderling overleg, hetzij tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande koopovereenkomst, in dat geval onder terugzending aan ons van het verkeerd geleverde.


Artikel 5 Vrijblijvendheid/weigeren van leveranties

5.1 Al onze diensten zijn vrijblijvend. Alle orders, hieronder begrepen de orders opgenomen door onze vertegenwoordigers, worden vrijblijvend genoteerd.

5.2 Koopovereenkomsten komen, geheel of gedeeltelijk, tot stand na onze schriftelijke bevestiging binnen 5 werkdagen of wanneer met de feitelijke uitvoering van de order is begonnen.

5.3 Iedere order wordt beschouwd als een separate koopovereenkomst. Leveranties op regelmatige basis leiden niet tot het ontstaan van een duurovereenkomst.


Artikel 6 Prijswijzigingen

6.1 Indien, nadat wij een order hebben aanvaard, doch voordat de levering door ons heeft plaats gevonden, de prijzen van onze goederen mochten stijgen als gevolg van wijzigingen in het BTW-tarief, in de invoerrechten en accijnzen, in de vrachtkosten, in de valutaverhoudingen of in andere kosten en rechten die van invloed zijn op onze verkoopprijzen, is afnemer gehouden ons boven de overeengekomen prijs deze additionele prijsverhogende kosten te betalen.

6.2 Wij behouden ons het recht voor onze prijscourant prijzen van tijd tot tijd te wijzigen. Prijswijzigingen gaan in 6 weken na schriftelijke aankondiging van de wijziging. Vanaf het moment van aankondiging van de prijswijziging tot het moment van inwerkingtreding mag de afnemer ten hoogste goederen afnemen tot maximaal het aantal goederen dat afnemer afnam in dezelfde periode van het vorige jaar.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud/ zekerheidsstelling

7.1 Alle door ons af te leveren goederen blijven, zolang de factuur niet volledig is betaald, ons eigendom. Onder betaling wordt hier uitsluitend verstaan het ontvangen op onze bankrekening van het op de factuur vermelde geldbedrag, eventueel vermeerderd met rente en kosten wegens te late betaling.

7.2 Alle door ons af te leveren goederen blijven daarnaast ons eigendom - afnemer verplicht zich nu voor alsdan voor zoveel nodig het bezit over te dragen - tot zekerheid voor al hetgeen afnemer uit welken hoofde ook te eniger tijd aan ons verschuldigd zal zijn, voor zover geldig bedongen in de zin van artikel 3:92 (2) BW. Afnemer is niet gerechtigd van ons afkomstige goederen te vervreemden dan wel op andere wijze daarover te beschikken, anders dan binnen het raam van normale handelstransacties.


Artikel 8 Betaling/rente

8.1 De betaling van onze facturen dient binnen 28 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op onze bankrekening, tenzij door ons met de afnemer anders is overeengekomen en onverminderd het hierna in art. 14 bepaalde.

8.2 Indien afnemer niet op de aangegeven wijze binnen 28 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij vanaf het moment waarop hij in gebreke is, over het factuurbedrag respectievelijk het nog openstaande saldo een rente verschuldigd van 5% per jaar of gedeelte van een jaar boven het dan geldende promesse disconto van De Nederlandsche Bank NV, respectievelijk de dan geldende drie maandsmarkt rente in Euro.


Artikel 9 Compensatie

9.1 Wij kunnen de bedragen die wij van de afnemer, en/of andere bedrijven die deel uitmaken van dezelfde groep als afnemer, te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn, steeds verrekenen met de bedragen die vennootschappen waarmee wij in een groep verbonden zijn aan de afnemer, en/of andere bedrijven die deel uitmaken van dezelfde groep als afnemer, verschuldigd zijn of van hem te vorderen hebben.

9.2 Afnemers echter, kunnen bedragen die zij van ons te vorderen hebben of althans menen te vorderen hebben niet verrekenen met factuur bedragen.


Artikel 10 Aansprakelijkheid.

10.1 Voor door afnemer geleden schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins zijn wij uitsluitend aansprakelijk, indien de schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van grove nalatigheid of opzet van ons. In geval wij jegens afnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het door onze verzekeraar uitgekeerde bedrag of, in het geval de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, tot het factuurbedrag. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade, immateriële schade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

10.2 Afnemer vrijwaart ons voor aanspraken van derden. Afnemer zal personeelsleden van ons, door ons ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk stellen.


Artikel 11 Overmacht

11.1 Onvoorziene omstandigheden, zoals staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van invoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, mislukking van de oogst, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige aflevering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmateriaal dan wel van grondstoffen of hulpstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij ons of bij onze leveranciers voordoen, geven ons het recht de gesloten overeenkomst te annuleren zonder dat wij tot het geven van schadeloosstelling gehouden zijn.


Artikel 12 Overschrijding leveringstermijn

12.1 Overschrijding van onze standaard- of een door ons aanvaarde leveringstermijn kan voor ons nimmer enige verplichting tot het vergoeden van schade doen ontstaan en evenmin voor afnemer aanleiding zijn de gesloten overeenkomst te doen ontbinden.


Artikel 13 (Buiten) gerechtelijke kosten

13.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voortvloeiend uit de met afnemer gesloten koopovereenkomst, waaronder mede begrepen de kosten van onze advocaat of economische adviseur, komen ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het in te vorderen bedrag, onverminderd ons recht te tonen, dat ter zake van buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag voor onze rekening is gekomen.


Artikel 14 Faillissement/surseance van betaling/beslag

14.1 Indien afnemer in staat van faillissement komt te verkeren of aan hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel beslag wordt gelegd op zijn voorraden of een deel daarvan, zijn al onze koopovereenkomsten met hem van rechtswege en zonder rechtelijke tussenkomst automatisch ontbonden.


Artikel 15 Opschorting van leveranties

15.1 Wij zijn niet gehouden enige leveringsverplichting te vervullen, zolang afnemer tegenover ons zijn betalingsverplichting niet heeft nageleefd of enige overtreding van de onderhavige voorwaarden heeft begaan, zulks onverminderd ons recht in dat geval ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen, met vergoeding van alle kosten, schaden en interesten.

15.2 Indien vóór het tijdstip van levering aan ons blijkt dat de afnemer niet kredietwaardig is, indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens ons, indien afnemer in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien op of onder het bedrijf van afnemer beslag wordt gelegd, dan wel indien afnemer onder bewind of curatele wordt gesteld, hebben wij het recht de nakoming van al onze verplichtingen jegens afnemer op te schorten dan wel de overeenkomsten met afnemer, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd onze overige rechten van ons in een dergelijk geval.


Artikel 16 Verpakking

16.1 Onze prijzen zijn inclusief verpakking, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Eventueel door ons berekende verpakking of berekend transportmateriaal (zoals pallets) wordt, mits binnen drie maanden in goede staat aan onze fabriek teruggezonden, voor de in rekening gebrachte prijs teruggenomen. Eventueel door ons aan afnemer ter beschikking gestelde pallets blijven ons eigendom en afnemer is verplicht hiervan de kostprijs te vergoeden indien deze pallets ons niet op eerste aanvraag worden geretourneerd.


Artikel 17 Retouremballage

17.1 Retouremballage, zoals kratten en flessen, blijft ons eigendom, ook indien statiegeld is berekend en betaald. Het is de afnemer niet toegestaan de retouremballage aan derden in eigendom over te dragen, noch zelf voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor zij is bestemd. Alle niet voor eenmalig gebruik bestemde retouremballage, dient na gebruik zo spoedig mogelijk aan ons te worden teruggegeven. Ingeval van terug ontvangst van beschadigde retouremballage, waarbij de vraag of er sprake is van een beschadiging uitsluitend aan ons ter beoordeling is, vindt geen vergoeding of creditering van berekend statiegeld plaats.


Artikel 18 Retourneren

18.1 Voorwaarde voor retournering van goederen: huidige jaargangen en in complete, onbeschadigde en originele dozen.


Artikel 19 Geschillen

19.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake de uitleg, dan wel de naleving dezer leveringsvoorwaarden, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te 's Gravenhage.

Actueel

Oud Reuchlin & Boelen Wijnimporteur

Wereldprimeur! Allereerste interactieve wijnproeverij in VR.

Een kijkje nemen in de wijngaarden van Bodegas Vicente Gandía of een rondleiding door de kelders onder leiding van eigenaar Javier Gandía, terwijl je zijn wijnen proeft: binnenkort hoeven we daar niet meer voor naar Valencia.

Meer weten? »
Oud Reuchlin & Boelen
Röntgenlaan 21
2719 DX ZOETERMEER
Tel: +31 (0) 79 363 48 00
E-mail: info@orbwijn.nl
BTW nr. NL 8114 73 405B01
Volgt u ons al?
  • Volg ons op Facebook
  • Volg ons via Twitter
  • Bekijk ons via LinkedIn
  • Bekijk ons via Pinterest
Hier goede huiswijn.nl Landelijke branchevereniging van Nederlandse wijnimporteurs en groothandelaren.

Home | Contact

Leveringsvoorwaarden

© Oud Reuchlin & Boelen | Alle rechten voorbehouden